Wheel motor

ظرفیت (kg) : 3000
توضیحات : ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-60

ظرفیت (kg) : 6000
توضیحات : ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-90

ظرفیت (kg) : 9000
توضیحات : ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.