Wheel motor handler

FWH01-90

ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-90

نام محصولFWH01-90
کد محصولFWH01-90
ظرفیت(kg)9000
ظرفیت(lbs)19842