Wheel motor handler

FWH01-60

ویل‌موتور هندلر دستگاهی که برای جابه‌جایی انواع ویل‌موتور و به عنوان استند برای تعمیرات استفاده می‌شود.

FWH01-60

نام محصولFWH01-60
کد محصولFWH01-60
ظرفیت(kg)6000
ظرفیت(lbs)13228